سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حسین محمدولی سامانی – استاد گروه مهندسی عمران – دانشکده مهندسی – دانشگاه شهید چمران اهو
محمود کاظمی نژاد – مربی گروه عمران – دانشکده مهندسی -دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

چکیده:

در این مقاله پیش بینی وضعیت رسوبگذاری در مخز ن سدها با استفاده از روشهای هیدرولوژیکی، کاهش سطح وhec6 موردمطالعه قرار گرف ت . برنامه های کامپیوتری مربوطه تهیه و سپس مطالعه موردی در مخزن سد دز صورت گرفت . نتایج بدست آمده با نتایج حاصل از اندازه گیری واقعی مقایسه گردید . نتایج مقایسه نشان می دهد که برنامه HEC6 مناسب ترین و دقیق ترین می باشد. ضمناً مناسب ترین روش تعیین ظرفیت انتقال، روشیانگ تشخیص داده شد