سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۸

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

قاسم انصاری پور – گروه حالت جامد، دانشکده فیزیک دانشگاه یزد
حسن رفیع –

چکیده:

ما در این مقاله با درنظر گرفتن ناهمسانگردی وناسهمی گونی، ساختار نوار ظرفیت سه گانه Si و Ge را در جهت های مختلف [ ١٠٠ ] و [ ١١١ ] محاسبه و رسم کردیم. نشان داده ایم که بیشترین اختلاف بین انرژی حفره سنگین و سبک برای Si و Ge در جهت [ ١١١ ] را با بیشترین مقدار تابع زاویه ای (ϴΦ) g برای (Si، ۰،۶۸۲۲ و برای Ge ، ۰،۸۵۰۴) و کمترین اختلاف در جهت [ ١٠٠ ] را با کمترین تابع زاویه ای (برای Si و ۰,۱۸۴۸ و برای Ge 0,6338 )