سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی خالقی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
حسین فرهمند – مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی
احمد حکیمی – دانشگاه شهید باهنر کرمان
مسعود رشیدی نژاد – دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

مقاله حاضر راهکاری جدید در برخورد با مساله جبران توان راکتیو و پروفیل ولتاژ به کمک الگوریتم ژنتیکی ارائه میکند. استفاده از الگوریتم ژنتیکی بخصوص الگوریتم ژنتیکی حقیقی یکی از مباحث جدید در برریس و طرا حی سیستم های قدرت است که با رویکردی ویژه به این الگوریتم می توان توابع بهینه سازی چند هدفه را از قید پارامترهایی که اغلب با بعد متفاوت بوده و محاسبات روند بهینه سازی حجم محاسباتی زیادی را می طلبد رها کرد و در نهایت با همگرا شدن الگوریتم به جواب مورد نظر دست یافت. لذا در اینمقاله مساله بهینه سازی معطوف به یک تابع چند هدفه است که اهدافی مانند میزان استهلاک تجهیزات، تلفات سیستم قدرت و بهبود پروفیل ولتاژ که در نهایت پیاده سازی این روش در موردیک سیستم نمونه ای گویای کارآیی آن در حل این مساله میباشد.