سال انتشار: ۱۳۷۷

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

علیرضا سهرابی – شرکت توانیر – مدیریت دیسپاچینگ ملی ایران

چکیده:

برنامه ریزی برای زمانبندی تعمیرات سالیانه واحدهای نیروگاهی از جمله کارهای اجتناب ناپذیر و بسیار حیاتی در امر بهره برداری از سیستم قدرت می باشد .
برنامه ریزی در این زمینه صحیح و اصلح خواهد بود که علاوه بر پیش بینی تولید مناسب برای شبکه و درنظر گرفتن نیازهای تعمراتی نیروگاهها بگونه ای طراحی شود که همواره در طول سال هم دارای شبکه ای با قابلیت اطمینان مناسب باشیم و هم با این برنامه ریزی عمر واحدهای نیروگاهی را تا حد امکان افزایش دهیم . در حال حاضر در شبکه ایران این برنامه ریزی با توجه به زمانبندی تعمیرات نیروگاهها تهیه و سپس بر مبنای ایجاد یک ذخیره تولید مناسب در هر هفته، اصلاح می گردد . ولی با توجه باینکه واحدهای نیروگاهی دارای نرخ های خروج اضطراری یکسان نیستند، بنابراین این روش برای برنامه ریزی تعمیرات روش کاملی نخواهد بود . در این مقاله با محاسبه شاخص های قابلیت اطمینان برای هر هفته در برنامه تعمیرات سالیانه واحدهای نیروگاهی توسط روش شبیه سازی مونت کارلو نشان داده شده است که چگونه برنامه ریز تعمیرات می تواند آلترناتیوهای مختلف را با این روش بررسی نموده و بهینه ترین آنها را انتخاب نماید .