سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۸

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

ابوالقاسم عوض پور – بخش فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه یاسوج
روح الله قیصری – بخش فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر
سیده مریم عبدی پور مهریان – بخش فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه یا سوج
مهین بهروزی – بخش فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه یا سوج

چکیده:

حضور سطح محدود کننده ی مایع با مولکول های هم پوشان گائوسی سخت، مولکول ها را هم خط می نماید. نوع بر هم کنش بین دیواره ی محدود کننده و مولکول ها روی این پدیده تأثیر تعیین کننده ای دارد. در بر هم کنش موسوم به سوزن سخت-دیواره سخت، طول سوزن جایگزین مولکول، چگونگی هم خط شدن را معین می کند. با افزایش طول سوزن در چگالی کپه ای ثابت، نوع هم خط شدن تغییر می نماید. از برابری انرژی آزاد سیستم در دو حالت هم خط شده موازی سطح و عمود بر سطح، طول سوزن گذار را بدست می آوریم. سپس با استفاده از نظریه تابعی چگالی تعمیم یافته جهت دار محدود شده وتغییرات چگالی با افزایش طول سوزن، طول سوزن گذار را برای مولکول های با k=3 بدست می آوریم. نتایج دو حالت با هم مطابقت دارد.