سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

س.ف ساغروانی –
ا اظهری –
ح شریفی منش –
ح فولادفر –

چکیده:

انتقال رسوبات بستر در بسیاری از رودخانه های با بسترشنی به دلیل غیریکنواخت بودن دان هبندی و لای هلایه بودن مصالح بستردر راستای قائم کانال به شدت پیچیده میشود. در این مقاله رابطه ای جدید به منظور محاسبه مقادیر انتقال بار بستر در رودخان ههای با بستر شنی پیشنهاد خواهد شد . به منظور درنظرگرفتن تغییرات آرایش مصالح بستر در محدوده وسیعی از تنش های شیلدز، رابطه پیشنهادی دارای دو پارامتر مهم خواهد بود، اولین پارامتر مربوط به مصالح لایه پوششی و دومی مربوط به لای ه زیری ن. این شرایط به منظور در نظ رگرفتن اندازه ذرات هریک از لایه ها است. از داده های موجود در انتقال بار بستر تعدادی از رودخانه های شنی با مصالح تک مودی برای سنجش میزان دقت این رابطه استفاده خواهد شد