سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران 1386

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

روح اله قیصری – گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر
ابوالقاسم عوض پور – گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه یاسوج، یاسوج

چکیده:

یکی از دو کانال گداخت هسته ای در یون pdμ می تواند توسط برهکنش میدان فوتون بررسی شود . .بـر ای حالتهـا ی اسـپ ینی س یـ ستم ) pd بـا ) L=0 ، ابتـدا بـا ( را بدست آورده و سپس متناسب با آن میزان واپاشـی گامـایی تـراز پا یـ ه شـبه M1) بکارگیری تابع موج فضایی جدید برای سیستم سه جسمی، عنصر ماتریسی گذار هسته را محاسبه می کنیم .