سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدعلی ابراهیمی گنجه – مرکز پژوهشی مخابرات و کامپیوتر دانشگاه فردوسی مشهد
امیررضا عطاری – گروه برق دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

در این مقاله عملکرد آنتن Helox برای یک گوشی تلفن همراه در حضور سر و دست انسان بررسی شد ه است. همچنین مقدار بیشینه کمیت SAR یک گرم و ده گرم درسر و دست تعیین گردیده است. برای سر انسان، یک مدل کروی همگن و برای دست وی، یکمدل دولایه انتخاب شده است. در این بررسی موقعیت دست نسبت به گوشی و نیز فاصله گوشی از سر متغیر در نظر گرفته شده است. نتایج این مقاله با روش عددی اجزا محدود توسط نرم افزار HFSS بدست آمده است. برای اطمینان از صحت نتایج بدست آمده، مقادیر اندازه گیری شده در یک حالت خاص با نتایج شبیه سازی مقایسه شده است.