سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

چکیده:

رشد بی رویه مصرف برق در سال های اخیر در ساعات اوج بار به گونهای بوده است که نگرانی های بسیاری را برای دستاندرکاران صنعت برق ایران بوجود آورده است . یکی از راهکارهای مناسب برای کاهش شدت این رشد بی رویه استفاده از پتانسیل صنایع و جلب همکاری واحدهای صنعتی در ساعات اوج بار از طریق انعقاد قرارداد به منظور کاهش دیماند مصرفی در ساعات اوج بار و شرکت در برنامه های مدیریت بار است . مکانیزم طراحی این قرارداد بایستی بگونه – ای باشد که خود مصرف کنندگان به صورت داوطلبانه در برنامه مدیریت بار شرکت کنند . لذا برآورد هزینه های تحمیل شده به مشترکین در صورت قطع میزانی از بار آنها به عنوان گام مهمی در راستای انعقاد هر چه بهتر چنین قراردادهایی به – شمار می رود. هدف از نگارش این مقاله برآورد میزان هزینه خاموشی مشترکین صنایع فلزات اساسی، غذایی و شیمیایی در ایران است . در این راستا یک مدل همگرای یکنواخت بااستفاده ا ز داده های سال 1363 تا 1385 بین ارزش تولیدات این صنایع به عنوان متغیر وابسته مدل و ارزش مواد خام اولیه، میزان دیماند انرژی الکتریکی و نیروی کار به عنوان متغیرهای توضیحی برآورد شده است . به کمک این مدل و با تغییر میزان دیماند تغییرات حاصله در ارزش تولیدات مح اسبه می گردد . هزینه تحمیل شده به ازای واحد دیماند از تقسیم تغییرات ارزش تولیدات بر تغییرات میزان دیماند بدست می آید که به – عنوان هزینه خاموشی در نظر گرفته شده است.