سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: هفتمین کنفرانس نیروگاه های برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

اسماعیل نیازی – شرکت مدیریت تولید برق توس
مهدی علومی بایگی – شرکت برق منطقه ای خراسان
حمیدرضا نیساز – دانشگاه فردوسی مشهد
جعفر عبادی – شرکت مدیریت تولید برق شریعتی

چکیده:

در این مقاله به محاسبه هزینه های مشارکت در کنترل فرکانس توربین های گازی بلوک سیکل ترکیبی نیروگاه شریعتی مشهدپرداخته شده است. مالکین و بهره برداران نیروگاه هایی که در کنترل فرکانس مشارکت می کنند، نگرانی هایی در مورد تاثیر کنترلفرکانس بر طول عمر تجهیزات نیروگاه و افزایش هزینه های بهره برداری دارند. در این مقاله بررسی جامعی در این زمینه صورتگرفته و هزینه های مشارکت در کنترل فرکانس واحدهای گازی در سه بخش مختلف مورد بررسی قرار می گیرد. این سه بخشعبارتند از هزینه های ناشی از کاهش طول عمر تجهیزات، هزینه های ناشی از کاهش راندمان و هزینه های ناشی از سلب فرصت بهدلیل مشارکت در کنترل فرکانس به نیروگاه تحمیل می شود. نیروگاه شریعتی مشهد به عنوان نمونه مطالعاتی انتخاب گردیده و بااستفاده از داده های جمع آوری شده از این نیروگاه هزینه های ناشی از کنترل فرکانس با توجه به شرایط کاری حقیقی نیروگاهمحاسبه شده است.