سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

محسن نظری – عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
سیدرضا موسوی – دانشجوی MBA دانشکده فنی دانشگاه تهران

چکیده:

هدف از پژوهش حاضر بررس وضعیت دانش محوری و روند آن عوامل اثرگذار روی دانش محوری صنایع ایرانی و اثر دانش محوری بر شاخصهای عملکردی صنایع ایران می باشد مبنای محاسبه دانش محوری در پژوهش حاضر روش بانک جهانی می باشد تحلیل نتایج از طریق روش رگرسیون انجام شده است همچنین وضعیت فعلی با استفاده از روش FMC مدلسازی گردید نتایج به دست آمده نشان داد که شاخص دانش محوری در صنایع ایرانی اثری معنی دار بر ارزش افزوده و صادرات صنایع داشته است روند دانش محوری در طی سالهای 1381 الی 1386 تقریبا بدون تغییر بوده است در صنایعی که دانش محور تر بوده اند نسبت تعداد بنگاههای بزرگ به تعداد کل بنگاهها از نظر ارزش افزوده نیز بیشتر بوده است مدلسازی به روش FCM هم نشان داد که افزایش شاخص دانش محوری یا به عبارت دیگر دانش محورتر شدن صنایع ایرانباعث بهبود تمامی شاخصهای انتخاب شده خواهد شد.