سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ماده چگال

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

ابوالقاسم عوض پور – بخش فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه یا سوج
محمود مرادی – بخش فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه شیراز

چکیده:

تمایل مولکولهای بلورهای مایع برای سمت گیری در جهت خاص، هنگامی که در تماس با دیواره ظرف یا فصل مشترک قرارمی گیرند، آنکورینگ نام دارد . بسته به جهت گیری غالب مولکولهای مایع، این پدیده صفحه ای، مایل و عمود بر فصل مشترک نامیده می شود . با استفاده از تابعی چگالی موسوم به مدل جهت دار محدود تصحیح شدةEROM ، پارامتر نظم ر ا برای بلور مایع با مولکول های بیضی وار با طول به پهنای k=3 با در نظر گرفتن برهم کنش سوزن – دیواره سخت ( HNW) , و منظور کردن دو قدرت برهم کنش مختلف، محاسبه کرده ایم . نتایج را با نتایج شبیه سازی مونت کارلو و با هم مقایسه مقایسه کرده ایم . مقایسه نتایج با هم، گذار آنکورینگ از حالت هموتراپیک به حالت صفحه ای در بلورهای مایع بر اثر تغییر قدرت برهم کنش را نشان می دهند .