سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران 1386

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

عزیزالله آزادمنش – دانشجوی کارشناسی ارشد ( زلزله شناسی ) موسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران
محمدرضا قیطانچی – استاد موسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران
سیدحسن موسوی – دانشجوی کارشناسی ارشد ( زلزله شناسی ) موسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران

چکیده:

به کمک داده های رقمی شتاب نگاری مرکز تحقیقات مسکن وشهرسازی نمودارهای شتاب، سرعت و جابجائی نسبت به زمان رسم، طیف فوریه شـتاب بـ ه کمـک نـرم افزارهای seismosignal و Sac با تصحیح خط مبنا و فیلتر میان گذر ترسیم، و پس از تصحیحات لازم فرکانس گوشه و قسمت تخت نمـودار تعیین شـد؛ با اسـتفاده از رابطه گشتاور لرزه ای، Mo ، و با استفاده از رابطه کانا موری، مقدار بزرگی گشتاوری ) ) Mw ایستگاههای شتابنگاری محاسبه گردید؛ پس از میانگین گیری برای گشتاور لرزه ای مقدارMo=3.6× 10 ?? w ( dyne-cmو برای بزرگای گشتاوری مقدارMw=5 بدست آمد، که با نتایج محاسبات سایر روشها مطابقت و همخوانی دارد . وقوعزمینلرزه 6 فروردین و خردلرزه های پس از آن حاکی ازفعال بودن منطقه ازحیث لرزه خیزی است