سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۸

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

زهرا تربتیان –
هدی السادات جبلی –
نفیسه رضایی بادافشانی –
سید جواد هاشمی فر –

چکیده:

محاسبه ضریب هال در رهیافت نیمه کلاسیک ، نیاز به مشتق های اول و دوم انرژی در نزدیک سطح فرمی دارد . بدین منظور ما از توابع وانیر بیشینه جایگزیده استفاده می کنیم و ویژه مقادیر انرژی و مشتقات آن را در پایه این توابع ، در هر نقطه اختیاری k در فضای وارون بدست می آوریم . در این کارتوابع وانیر بیشینه جایگزیده را برای فلزات مکعبی Al,Cu,Pd,Li محاسبه کردیم وسپس با استفاده از آن ها رسانش عادی ، رسانش هال ودر نهایت ضریب عادی هال را برای هر یک از فلزات نام برده بدست آوردیم.