سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران 1386

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

رضا فتحی – گروه فیزیک، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان ایران
محمدآقا بلوریزاده – گروه فیزیک، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان ایران
ابراهیم قنبری عدیوی – دانشکده فیزیک، دانشگاه یزد، یزد ایران

چکیده:

در این کار با استفاده از روش پراکندگی های سه جسمی با رهیافت فادیف سطح مقطع دیفرانسیلی در کانال تهییج برای اتم هیدروژن در برخورد با پروتونهای فرودی با انرژی 1 MeV و بالاتر به صورت تابعی از زاویه ی پراکندگی ذره ی فرودی به روش عددی محاسبه شد . به این منظور دامنه ای مرتبه ی اول پراکندگی و سطح مقطع دیفرانسیلی بر حسب زاویه ی پراکندگی ذره ی فرودی محاسبه گردید . در محاسبات مورد نظر برهم کنش ها کولمبی در نظر گرفته شده و از ماتریس های گذار مربوط به این نوع برهم کنش استفاده گردید . در نهایت محاسبات سطح مقطع دیفرانسیلی با روش های تجربی و تئوری موجود مقایسه شد