سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران 1386

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

ابراهیم قنبری عدیوی – گروه فیزیک، دانشگاه یزد

چکیده:

سطح مقطع های جزیی وکلی گذار به حالت های برانگیخته در برخورد الکترون ها و پوزیترون های پرانرژی ولی نانسبیتی با اتم های هیدروژن مانند با استفاده از فرمولبندی سه جسمی فادیف – واتسون – لاولیس محاسبه شده است . در تقریب مرتبه ی دوم، دامنه ی پراکندگی شامل چهار دامنه ی پراکندگی جزئی است . دو دامنه ی اول، پراکندگی های تک تائی پرتابه ها را به ترتیب در برخورد مستقیم با الکترون و هسته ی اتم و دو دامنه ی دوم برخوردهای دوتائی بین این ذرات را توصیف می کنند که ترتیب روی دادن آنها در یکی معکوس دیگری است . با استفاده از ماتریس گذار دو ذره ای مناسب، مقدار این دامنه ها به صورت تحلیلی و دقیق در نزدیکی پوسته ی انرژی محاسبه شده اند . نتایج به دست آمده را برای محاسبه سطح مقطع های جزئی مربوط به برخوردهای کشسان و برانگیختگی به حالت های مختلف به کار برده ایم . محاسبات انجام شده برای پراکندگی الکترون در انرژی های فرودی 50 ، 100 و 200 keV با داده های تجربی موجود مقایسه شده اند