سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۸

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

اعظم خیراللهی – گروه فیزیک، دانشگاه اصفهان
سید جواد اخترشناس – گروه فیزیک، دانشگاه اصفهان

چکیده:

یکی از شیوه های مهم ساخت شاهدهای درهم تنیدگی استفاده از حالتهای خالص درهم تنیده است. در این روش نیاز به محاسبه ی ویژه مقدار درهم تنیدگی( ماکزیمم همپوشانی این حالت درهم تنیده و مجموعه ی همه ی حالتهای حاصل ضربی) است. هدف از این مقاله، نشان دادن وجود یک ارتباط ساده بین ویژه مقدار درهم- تنیدگی و مؤلفه های تلاقی تعمیم یافته است. توسط فرم اشمیت یک حالت، نشان میدهیم که ویژه مقدار درهم تنیدگی میتواند بر حسب مؤلفه های تلاقی نشان داده شود. همچنین برای سیستم های سه کیوبیتی این روش را می آزماییم و نشان می دهیم برای حالت های GHZ و W ی تعمیم یافته میتوان ویژه مقدار درهم تنیدگی را برحسب مؤلفه های تلاقی نشان داد.