سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: نخستین همایش منطقه ای مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مظفر افشار جهانشاهی – دانشجوی کارشناسی ارشد- دانشگاه شهرکرد
حسین گلستانیان – استادیار- دانشگاه شهرکرد
یعقوب طادی بنی – استادیار- دانشگاه شهرکرد

چکیده:

خواص مکانیکی و فیزیکی عالی نانولولههای کربنی به همراه چگالی پایینشان، آنها را به عنوان یک گزینه عالی برای استحکامدهی کامپوزیتها معرفی کرده است. ارزیابی خواص موثر چنین موادی در مقیاس نانو، کاری بسیار دشوار میباشد. شبیهسازی این مواد میتواند نقش موثری را در توسعه آنها ایفا کند؛ یک روش بر مبنای تئوری الاستیسیته و اجزاء محدود با استفاده از المان حجمی نمونه برای تخمین خواص نانوکامپوزیتها بنا نهاده شده است؛ روابط این روش بر اساس تئوری الاستیسیته به دست میآیند اما تعیین خواص علاوه بر این معادلات نیازمند نتایج حاصل از شبیهسازی اجزاء محدود نیز میباشد. بدست آوردن نتایج حاصل از شبیه- سازی، خصوصا زمانی که بخواهیم اثر تغییرات یک پارامتر را بررسی کنیم بسیار وقتگیر و خستهکننده است؛ از این رو نیاز به محیطی برای شبیهسازی نانوکامپوزیتها احساس میشود، بر این اساس ما در این مقاله هم پیشنهاد ایجاد چنین محیطی را میدهیم و هم آنچه برای ایجاد آن لازم است. خواهیم دید که با ایجاد چنین محیطی چقدر تحلیل نانوکامپوزیتها سریعتر میشود که این باعث توسعه کاربرد نانوکامپوزیتها در صنایع میشود