سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سکینه جلیل پیران –
بهروز اسرافیلی –
سیدرضا موسوی حرمی – دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

سازندکنگان به سن تریاس پیشین سنگ مخزن اصلی میدان گازی تابناک می باشد بررسی دقیق مقاطع نازک میکروسکوپی سازند کنگان دردوچاه از این میدان نشان میدهد که از 11 میکروفاسیس رسوبی تشکیل شده است این میکروفاسیس ها درجایگاه های سوپراتایدال اینترتایدال لاگون و سدی رسوبگذاری کرده اند بطور کلی تحلیلهای رخساره ای حاکی ازآن است که توالی های این سازنددرقسمت های بسیار کم عمق بخش داخلی یک سیستم اپیریک کربناته نهشته شدهاست شواهد پتروگرافی نشان داد که این رخساره ها تحت تاثیر سه محیط دیاژنزی دریایی متئوریک و دفنی قرارگرفته است پنج فرایند دیاژنزی مهم درمقیاس میدان شامل دولومیتی شدن انحلال سیمانی شدن تراکم و شکستگی می باشد بطور کلی تطابق داده های تخلخل و تراوایی با رخساره های رسوبی نشانگر آن است که رابطه مستقیمی بین کیفیت مخزنی و رخساره های دانه غالب وجود دارد.