سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش شهروندی و مدیریت محله ای حقوق و تکالیف

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

مونا رحیمی متین – کارشناس ارشد محیط زیست

چکیده:

حفظ محیط زیست و حرکت به سوی توسعه پایدار از جمله مسائلی است که مورد توجه سیاست مداران و برنامه ریزان هر کشوری در سطح کلان قرار دارد. برخورداری از محیط زیستی سالم که بتوانند نسل های حاضر و آینده در آن حیات رو به رشدی داشته باشند جز با حمایت و مشارکت مردم امکان پذیر نمی باشد.این تحقیق باهدف بررسی مشکلات زیست محیطی محله دروس و همچنین میزان مشارکت مردم درحل آنها با شهرداری تدوین گردیده تا با استفاده از نتایج بدست آمده بتوان راهکارهای مناسب بر اساس منابع و امکانات زیست محیطی در راستای مدیریت محله ای را بکار بست.این مطالعه به صورت توصیفی تحلیلی انجام گرفته است و برای انجام آن از آمار ادارات، سایت های مرتبط و نیز پرسشنامه استفاده گردیده است. پرسشنامه های تهیه شده شامل ۳۱ سوال بوده است و جامعه آماری این تحقیق مشتمل براقشار مختلف ساکن در محله دروس بوده اند. جهت تجزیه و تحلیل آماری این پرسشنامه ها از نرم افزار آماری SPSS استفاده گردیده است.بر اساس نتایج بدست آمده در حدود ۶۶% شهروندان مسئولیت حفاظت و احیا محیط زیست محله خود را وظیفه شهرداری دانسته اند، همچنین به علت عدم اعتماد به شهرداری در خصوص حل معضلات زیست محیطی محله خود، ۷۵% آنها تا کنون در خصوص این مشکلات با شهرداری محله خود تماسی حاصل ننموده اند. در حدود ۶۰% از شهروندان نیز به علت عدم آگاهی از فعالیتهای شهرداری در خصوص حفظ محیط زیست محلی و کمک به آموزش شهروندان درانجام این امر تا کنون با شهرداری همکاری ننموده اند. اما خوشبختانه در کل ۶۰% شهروندان به مقدار زیادی از عملکرد شهرداری در حفظ محیط زیست محله خود رضایت دارند