سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: نخستین همایش منطقه ای مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

پوریا نام اوران – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکدهی مکانیک،دانشگاه علم و صنعت ایران
امیرحسین دوایی مرکزی – دانشیار، دانشکدهی مکانیک، دانشگاه علم وصنعت ایران

چکیده:

در این مقاله با استفاده از یک مدل اجزا محدود، بر اساس تئوری اصلاح شدهی تنش کوپل 1 شده، رفتارارتعاشی تیرک 2 میکروسکوپ نیروی اتمی 3 مورد بررسی قرار میگیرد. این مدل دربرگیرندهی پارمتر مقیاس طول 4 مواد میباشد که میتواند تاثیرات اندازه را در دینامیک سیستم مدلسازی کند. پاسخهای زمانی و فرکانسی تیرک میکروسکوپ نیروی اتمی بر اساس دو مدل کلاسیک و مدل اصلاح شده تیر اولر- برنولی با یکدیگر مقایسه میشوند. نتایج نشان میدهد که فرکانسهای طبیعی محاسبه شده با مدل اصلاح شده، همواره از فرکانسهای محاسبه شده توسط مدل کلاسیک بیشتر میباشند، بخصوص زمانی که ابعاد تیرک در مقایسه با پارامتر مقیاس طول قابل ملاحظه باشند.