سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

محمدرضا علیرضایی – دانشگاه علم و صنعت ایران
ابراهیم مهاجر – انالیست برنامه نویس ارشد واحد کامپیوتر شرکت گاز خراسان رضوی

چکیده:

با توجه به جایگاه مههم مباحث ارزیابی عملکرد و بهره وری د رتحقیق حاضر سعی شده است با تلفیقی از مباحث برنامه ریزی ریاضی ، مدیریت و ریاضیات مدلی برای ارزیابی بهره وری امور اداری شرکتهای گاز استانی ارائه شود در گام نخست با استفاده ز منظرهای کارت امتیازی متوازن ساماندهی ورودیها و خروجیهای مدل در غالب شاخص هایی انجام می شود. در گام دوم مقدار دهی و اندازه گیری شاخصهای ورودی و خروجی به دست آمده با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی انجاممی گیرد و در نهایت در گامسوم با بهره گیری از بحث تحلیل پوششی داده ها ساختاری به صورت ورودی – خروجی به مدل داده می شود و امکان مقایسه و ارزیابی واحدهای مختلف به دست می اید. با توجه به خصوصیات و مشخصات اموراداری شرکت های گاز و جنبه خدماتی بودن آنها سه منظر برای ساماندهی شاخصهای خروجی در نظر گرفته شده است.