سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران 1384

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

مهرداد ایران نژاد – بخش فیزیک،دانشکده علوم،دانشگاه یاسوج
عبدالناصر ذاکری – بخش فیزیک،دانشکده علوم،دانشگاه شیراز
فردین تقی زاده – بخش فیزیک،دانشکده علوم،دانشگاه یاسوج

چکیده:

یکی از مهمترین پارامترها در موجب رها افت موج الکترومفناطیس ی در هنگام عبور ار موجبر می باشد . یکی از روشهای مورداسـتفاده در مد لـسازی افـت ،اسـتفاده از روش ضریب موثر درحل معادله هلمهولت زومحاسبه م قدار افت در طول موج های مورد نظر است . در این مقاله ، مقادیرافت را برای یک موجبر مستطیلی کانالی مورد بررسی قـرار داده وکاهش افت با افرایش طول موج مشاهده شد که با نتایجی که درآزمایشگاه بدست آمده سات سازگار می باشد