سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

تعداد صفحات: ۲۲

نویسنده(ها):

رضا بندریان – پژوهشگاه صنعت نفت

چکیده:

باتوجه به اینکه وجود انحراف در براوردهای اولیه از اندازه، زمان و بهای تمام شده پروژه با مقادیر واقعی آن پس از اجرای پروژه دشواریهای متعددی را برای مناقصه گران فراهم می اورد این امر ضرورت بکارگیری روشهایی را برای افزایش دقت براورد های اولیه نمایان می کند به روشهای مختلفی می توان بهای تمام شده پروژه را محاسبه کرد که یکی از انها مدلسازی الگوریتمی بهای تمام شده می باشد دراین تحقیق تلاش شده تا با الگوبرداری از مدل هزینه سازنده که یک مدل تجربی برای محاسبه بهای تمام شده نرم افزار است یک مدل الگوریتمی برای محاسبه بهای تما م شده پروژه های خدمات مهندسی توسعه یابد این مدل با محاسبه اندازه پروژه وتعدیل آن بر مبنای محرکهای اندازه و هزینه، بدنبال ارتقا دقت براوردهای اولیه از بهای تمام شده پروژه می باشد مدل توسعه یافته برای یک مطالعه موردی به اجرا درامده و با استفاده از اطلاعات تاریخی مورد اعتبار سنجی قرار گرفته است.