سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

آسیه عزیزی – دانشگاه علم و صنعت ایران دانشکده مهندسی شیمی
فرزانه فیضی – دانشگاه علم و صنعت ایران دانشکده مهندسی شیمی

چکیده:

سیستم های الکترولیت مخلوط حلال در تعداد زیادی فرآیندهای صنعتی و نیز در محیط موجود می باشند . کاربرد این محلول ها در صنایع شیمیایی محدوده وسیعی از غلظت و شرایط را شامل
می شود و بنابراین داشتن مدل های ترمودینامیکی قابل قبول برای پیش بینی خواص ترمودینامیکی سیستم های ذکر شده ضروری بوده و از موضوعات تحقیقاتی مهم می باشد . در این تحقیق یک مدل ترمودینامیکی به منظور پیش بینی تاثیر نمک ها در فاز مایع بر روی رفتار تعادل فازی سیستم های الکترولیت مخلوط حلال ارائه شده است . به منظور مدل سازی نیروهای بین مولکولی در این محلول ها انرژی گیبس اضافی متشکل از سه بخش درنظر گرفته شده است . بخش اول مربوط به نیروهای با برد بلند، بخش دوم مربوط به نیروهای با برد متوسط و بخش سوم مربوط به نیروهای با برد کوتاه می باشد . مدلسازی نیروهای با برد بلند بر اساس تئوری بسط داده شده دبای هوکل انجام شده است . مدلسازی نیروهای با برد متوسط با استفاده از عبارتی الهام گرفته شده از معادله ویریال صورت گرفته است . نیروهای با برد کوتاه بر اساس مدل اشتراک گروهی UNIFAC مدلسازی شده است . در این تحقیق عبارتی بر حسب پارامتر حلالیت حلال ها با دوپارامتر قابل تنظیم به عبارت مربوط به نیروهای با برد متوسط اضافه شده و پارامترهای آن از طریق اپتیمم سازی، با هدف مینیمم کردن مجموع خطاهای فشار بخار و کسر مولی حلال ها در فاز بخار، بدست آمده است .. نتایج بدست آمده نشان دهنده قابلیت پیش بینی بسیار خوب مدل می باشد .