سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

زهرا حاجی علی گلی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی، دانشگاه شهید چمران اهواز
سیدمحمود کاشفی پور – دانشیار دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز
مهدی قمشی – استاد دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

در مجاری روباز موارد زیادی وجود دارد کهیک جریان پایدار از مجموعه ای از موانع ثابت موجود در مسیر جریان عبور میکند. در اثر وجود ای ن موان ع در مسیر عبور جریان ورتکس ایجاد می شود . از همپوشانی این ورتکس ها و در صورتیکسان بودن فرکانس ورتکس ها که باعث تشدید آن ها می گردد شرایط ایجاد امواج عمود بر جریان به وجود می آید . امواج ایجاد شده در اثر وجود موانع می تواند باعث خساراتی همچون فرسایش ساحل رودخانه، فرسایش پایه های پل و … گردد هدف ا صلی این تحقیق بررسی وقوع امواج عمود بر مسیر جریان ناشی از وجود دو پل پنجم ونادری بر رودخانه کارون می باشد . با توجه به این که در رودخانه کارون در بازه عبوری از شهر اهواز چندین پل وجود دارد هدف کلی این است که شرایط ایجاد این موج ها با توجه به نوع و اندازه پ ایه های پل های موجود (دوپل پنجم ونادری اهواز ) در رودخانه کارون مورد بررسی قرار گیر د . بدین منظور با توجه به اصول حاکم بر مدل های فیزیکی پایه های پل های موجود به مدل آزمایشگاهی تبدیل شده و بدین ترتیب دبی های واقعی که در رودخانه کارون، امواج عمود بر مسیرجریا ن را در مقطع رودخانه ایجاد می نمایند از مدلسازی دریک فلوم آزمایشگاهی به دست آمده است