سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سمیره سیالی – شرکت توزیع نیروی برق استان ایلام
احسان علیشاهی – شرکت توزیع نیروی برق استان ایلام

چکیده:

با تجدید ساختار در سیستمهای قدرت و رقابتی شدن فعالیتهای تولیدکنندگان و خردهفروشان، این امکان برای مشتریان بوجود آمده است که بتوانند انرژی مورد نیاز خود را از تامینکننده موردنظر خود خریداری نمایند. همچنین برای تولیدکنندگان مستقل نیز این امکان فراهم شده است که بتوانند انرژی تولیدی خود را در هر نقطه به فروش برسانند. افزایش سطح قابلیتاطمینان و کاهش قیمت برق برای مصرفکننده نهایی از ویژگیهای مهم رقابتی شدن بازار میباشد. از طرف دیگر، افزایش سطح قابلیت اطمینان مستلزم سرمایهگذاری زیاد و صرف هزینههای بالاست. بنابراین تعیین قیمت برق به گونهای که بتواند بین سطح قابلیتاطمینان و هزینههای مربوطه توازن برقرار نماید، از اهمیت فراوانی برخوردار میباشد. در این مطالعه از ارزش قابلیتاطمینان جهت محاسبه هزینه خسارت وارده به مشتریان در اثر بروز وقفه در تامین برق یا به اصطلاح بروز خاموشی استفاده شده است. همچنین در این مقاله از مدل برنامهریزی خطی برای تعیین قیمت برق با در نظرگرفتن هزینه خسارت وارده به مشتریان، هزینه تلفات فنی شبکه توزیع و محدودیتهای قانونی برای سقف تعرفههای انرژی مصرفی و دیماند استفاده شده است. این مدل بر روی یک شبکه نمونه در استان ایلام اجرا گردیده و نتایج مربوط به آن نیز ارائه و تحلیل شده است.