سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی جریان و آلودگی هوا

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

اکرم جوشایی – باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس
عبدالرضا کرباسی – استادیار دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران
نبی اله منصوری – استادیار دانشکده محیط زیست دانشگاه علوم و تحقیقات
محمدامین امانی – دانشجوی کارشناسی ارشد سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور دانشگاه هر

چکیده:

در این بررسی که با هدف تعیین مدل انتشار آلاینده دی اکسید گوگرد انتشار یافته در واحد نیروگاه بخار بندرعباس صورت پذیرفت آلاینده دی اکسید گوگرد خروجی از نیروگاه در چهار فصل متوالی مدلسازی شد.جهتانجام این پژوهش ابتدا داده های مورد نیاز مدل ، ازجمله میزان میزان نشر جرمی گازهای آلاینده ، مشخصاتفنی دودکش، پارامترهای هواشناسی، آلاینده های محیط پذیرنده، وضعیت توپوگرافی، عوارض زمین شناختی و انسان ساخت منطقه و حدود خط ساحلی بدست آمد.سپس میزان غلظت آلایندهSO2بر حسب فاصله از منبع و بر اساس میل ترکیبی آلاینده ها در فرآیندهای فتوشیمیایی و با توجه به باد غالب منطقه و تاثیر خط ساحلی محاسبه گردید. نتایج نشان داد در فصل پاییزSO2با ۱۱۵ میکروگرم بر مترمکعب محدوده ۶۸۰ تا ۸۷۰ متری از نیروگاه بالاترین میزان بار آلودگی را شامل می شود. بیشترین مقادیر میانگین سالیانهSO2با استاندارهای سازمان حفاظت محیط زیست ایران، آژانس حفاظت محیط زیست آمریکاEPA) و استاندارهای اتحادیه اروپایی مقایسه گردیدو مقادیر بدست آمده در محدوده ی تحت تأثیر بر روی لایه کاربری اراضی منطقه قرارداده شد.بر اساس نتایج حاصل شده بیش از ۴۰ هکتار از اراضی اطراف نیروگاه در محدوده خطر نسبت به آلاینده SO2قرار می گیرند در تاثیر پذیری منطقه نسبت به آلایندهSO2بیش از ۱ درصد درزون منطقه در خطر درصد در منطقه در معرض تهدید و ۹۳ درصد در زون در معرض آلاینده قرار می گیرندکه در این بین ،بخشی از اراضی با کاربری صنعتی ومسکونی و همچنین اراضی مرتعی و بایر در زون منطقه بحرانی و در خطر قرار دارند