سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ح روحانی –
ح صیادی –

چکیده:

در این مطالع ه که با هدف بهینه سازی رابطه دبی آب و دبی رسوب معلق در دو ایستگاه هیدرومتری در حوزه آبخیز گرگانرود صورت گرفته است، با استفاده از آمار دبی متوسط روزانه جریان و با استفاده ار معادله انتقال رسوب و با در نظر گرفتن معیار هیدرولوژیکی از قبیل وضعیت هیدروگراف جریان، کلاسه بندی مقادیر دبی وزمان اندازه گیری جریان اقدام به آزمون مدلهای مختلف گردید . در تمامی مدلها رابطه رگرسیونی بین مقادیردبی آب و دبی رسوب برقرار شد و و پارامترهای b,aمعادله انتقال رسوب در هربخش از مدل بدست آمد. برای انتخاب مدل بهینه از شاخصهای میانگین مربعات خطا و ضریب همبستگی استفاده شد . نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که کلاسه بندی داده ها بصورت ماهانه کمترین میزان مربعات خطا را دارا می باشد . و مدلی که کلاسه بندی در ان صورت نگرفته است، بیشترین میزان خطا را دارد.