سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: شانزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

کیخسرو فیروزبخش – دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مکانیک
مصطفی حسنیان – دانشگاه صنعتی شریف دانشکده مهندسی مکانیک
محمد مهراور – دانشگاه صنعتی شریف دانشکده مهندسی مکانیک

چکیده:

رباطها مهمترین بافتهای نرم و غیرفعال در سیستم اسکلت عضلانی هستند که با تحمل بار و انتقال نیرو نقش مهمی در سیستم حرکتی بدن و حفظ موقعیت بدن بازی می کنند. بررسی ها نشان می دهد که رباطها تحت بارگذاری مکانیکی از خود رفتار ویسکوالاستیک غیرخطی نشان می دهند ساختار رباط از مجموعه ای از فیبرهای صاف و چین خورده در کنار هم تشکیل شده است. فیبرهای صاف همراستا با خط عمل نیرو بیشترین سهم را در انتقال نیرو دارا بوده و فیبرهای موجکی با توجه به درجه چین خوردگی آنها در این انتقال نیرو سهیم هستند. با عکسبرداری از رباط، تعداد و میزان صافی فیبرهای رباط قابل محاسبه است. توسط دو شبکه فازی عصبی سری توانستیم میزان صافی فیبرهای رباط و میزان کرنش صورت گرفته در اثر بارگذاری را مدلسازی کنیم. دقت نتایج بدست آمده بسیار مناسب است و در مقایسه با کارهای قبلی دارای مزایای بیشتری نیز است. روش و مدل ارائه شده کلی می باشد و در کارهای آتی می توان استفاده کرد. مواردی مانند تنش در فیبرها، انرژی ذخیره شده در رباط، آستانه آسیب دیدن رباط،درجه کارایی رباطهای اسیب دیده و میزان لقی در مفاصل با رباط آسیب دیده را می توان با روش ارائه شده مورد بررسی قرار داد.