سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی فرسایش بادی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

رضا قضاوی – استادیار و عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
عباسعلی ولی – استادیار و عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
وجیهه کرداریان – کارشناس ارشد ژئومورفولوژی

چکیده:

فرسایش بادی با کندن زمین و انتقال مواد و انباشتن آنها بصورت ها و اشکال مختلف دگرگونی های فراوانی برچهره زمین بوجود می آورد شناخت دقیق از فرایند فرسایش بادی و عوامل موثر بر آن می تواند به مثابه ابزاری جهت مدیریت بهینه فرسایش بادی درمناطق خشک و نیمه خشک باشد هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر سطوح با شیبهای متفاوت بر فرایند رسوبگذاری بادی با استفاده از تونل باد می باشد بدین منظور ازمایشهایی در قالب طرح کاملاتصادفی با 7 تیمار شامل شیب 0، 2%±،5% ± 10%± انجام شد. نتایج انالیز واریانس داده های حاصل بیانگر اختلاف معنی دار در سطح خطای کمتر از 1% در میزان رسوب دریافت شده توسط تیمارها بوده است مقایسه میانگین تیمارها به روش دانکن نشان داد که بیشترین میزان ترسیب در سطح فاقد شیب انجام شده و با افزایش شیب مستقیم و معکوس این میزان کاهش می یابد. جهت تعیین ارتباط بین درصد شیب و میانگین رسوب دریافت شده از روش انالیز رگرسیون استفاده شد.