سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

بایرامعلی محمدنژاد – استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه ارومیه
جواد بهمنش – استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه ارومیه

چکیده:

بدلیل وجود عوارض، موانع و تا سیسات شهری در طول مسیر کانال جمع آوری آبهای سطحی ازیک طرف وشیب و توپوگرا فی زمین از طرف دیگر باعث می گردد در طول مسیر از درا پ های مناسب برای انتقال آب به رقومهای پایین تر و استهلاک انرژی آب استفاده گردد . در این میان دراپهای پلکانییا دراپهای متوالییکی ازسازه های هیدرولیکی مؤثر جهت کاهش سرعت و استهلاک انرژی در کانالهای با شیب تند می باش د. در این مقاله مدلسازی هیدرولیکی ۶ دراپ متوالی طراحی شده مسیر کانال سرخه حصار در طرح جمع آوری آبهای سطحی تهران در حالت سه بعدی انجام و با مدلیک بعدی رودخانه ای مقایسه شده اس ت . نتایج در حالت وجود و عدم وجود دراپها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است که نتایج نشان دهنده کاهش سرعت و استهلاک انرژی در دراپها میباشد.