سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

هادی صفری فارمد – گروه برق، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران – شرکت توزیع برق
حبیب رجبی مشهدی – گروه برق، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
سعیده بیگلر – شرکت توزیع برق استان خراسان رضوی مشهد، ایران – موسسه آموزش عالی غیر انت

چکیده:

یکی از مسائل مهمی که شرکتهای توزیع برق در محیط رقابتی هر روز با آن مواجه می باشند، برنامه ریزی روزانه تامین انرژی می باشد. شرکتهای توزیع در برنامه ریزی روزانه تامین انرژی خود با دو مسئله غیر قطعی تغییرات بار و نوسانات قیمت روبرو می باشند که این مسائل احتمال زیان ناشی از نحوه تصمیم شرکت توزیع برای برنامه ریزی تامین انرژی را به دنبال خواهند داشت و لذا شرکتهای توزیع در برنامه ریزی روزانه تامین انرژی خود با مسئله حداکثر کردن سود در محیط مبتنی بر ریسک مواجه هستند. در این مقاله هدف مطالعه برنامه ریزی یک شرکت توزیع برق در بازار روز بعد برای تامین انرژی روزانه در محیط رقابتی مبتنی بر ریسک با در نظر گرفتن بارهای قابل قطع می باشد. روش معرفی شده بر روی شبکه نمونه (شبکه توزیع برق مشهد) پیاده سازی شده و نتایج عددی آن ارائه گردیده است.