سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

فرامرز دولتی ارده جانی –
فرزین امیرخانی شیراز – کارشناسی ارشد مهندسی اکتشاف معدن از دانشگاه صنعتی شاهرود
علی مرادزاده – استاد دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک دانشگاه صنعتی شاهرود
علیرضا عرب امیری – استادیار دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

امروزه استفاده از روشهای الکترومغناطیسی جهت به نقشه در آوردن توزیع هدایت الکتریکی موادزیرسطحی به ویژه برای مطالعات زیست محیطی گسترش بیشتری یافته است. مواد باطله تولید شدهاز کارخانه زغالشویی البرز شرقی به صورت دمپهای باطله زغال در مجاورت کارخانه انباشت گردیده وبخشی دیگر از باطلهها وارد سد باطله میشود. جهت به نقشه در آوردن آلودگیهای احتمالی ناشی از اکسید شدن پیریت و تولید زهاب اسیدی معدن، یکسری دادههای هدایت الکتریکیEM34با استفاده از دستگاهEM34در دو حالت آرایش سیم پیچهای فرستنده و گیرنده به صورت دوقطبیهای افقیHDM)و قائمVDM) به ازای سه فاصله جدایش سیم پیچها ( ١٠ ٢٠ و ۴٠ متر) با فرکانسهای متفاوت با فاصله ١٠ متر بین نقاط اندازهگیری انجام شده است. ارائه یک مدل شبه سه بعدی با استفاده از معکوس سازی تمامی دسته دادههایEM34موجود جهت توزیع مقاوت ویژه الکتریکی در عمقهای مختلف انجام شده است. نتایج بدست آمده وجود آلودگیهای احتمالی در سفره آبهایزیرزمینی را نشان میدهند.