سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سوسن روشن ضمیر – هیأت علمی دانشکده مهندسی شیمی و پژوهشکده سبز دانشگاه علم و صنعت ایرا
محمدحسن ایکانی – هیأت علمی سازم
رویا عیدی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه علم و صنعت ایران،

چکیده:

تولید غ یر متمرکز قدرت، س یست مهای قدرت کوچکی هستند که در محل استفاده و ی ا نزدی ک به آن نصب م یشوند. یکی از گزینه های مطرح در تولید غیر متمرکز قدرت، پی لهای سوختی هستند. در این تحقیق یک سیستم قدرت پیل سوختی از نوع پلیمر جامد، برای تأمین پروفیل های بارهای الکتریکی و حرارتی مورد نیاز یک واحد مسکونی مدلسازی شده است . اجزای اصلی سیستم عبارت از: واحد فرآوری سوخت ، راکتور انتقال آب گاز ، راکتور اکسایش انتخابی ۴، مجموعه پیل سوختی، تانک ذخیره آب گرم، مبدل های حرارتی و مبدل الکتریکی م یباشد. خوراک مصرفی، گاز طبیعی بوده و برای کلیه اجزای سیستم یک موازنه واحد توسط نر مافزار Matlab نوشته شد هاست. برای مدلسازی سیستم از دو حجم کنترل استفاده شده است . حجم کنترل اول شامل محاسبات فاز آبی مشتمل بر مبد لهای حرارتی و پیل سوختی بوده و حجم کنترل دوم شامل محاسبات فاز گازی مشتمل بر واکنش های الکتروشیمیایی، پیل سوختی و مبدل های حرارتی می باشد. موازنه جرم و انرژی برای دو حجم کنترل نوشته شده و توان الکتریکی و حرارتی سیستم از حجم کنترل دوم حاصل می شود. همچنین جهت تعیین بازده پ یل سوختی از یک مدل الکتروش یمیایی استفاده شده
است. برای بازیافت حداکثر حرارت و نیز بهینه سازی حرارت ی مدل، آنالیز پینچ مورد استفاده قرار گرفته است، زیرا در بخشی از سیستم جریان های سرد و گرم وجود داشته که نیاز به تبادل حرارتی دارند . در انتها راندمان تولید همزمان الکتریسیته و حرارت محاسبه گردیده است. نتایج حاصل از مدل ارائه شده با اطلاعات شرکت جنرال موتورز و نتایج تئوری و تجربی موجود در منابع علمی مقایسه گردید . نتیجه حاصله، تطابق مدل و داد ههای ذکر شده را نشان داده است.