سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدرضا الوانکار – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
بهرام ثقفیان – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری

چکیده:

مدلهای هیدرولوژیکی به دسته های مختلفی تقسیم بندی میگردند که یکی از انواع آنها مدل یکپارچه و مدل توزیعی است. در این تحقیق با استفاده از مدل هیدرولوژیک ADHM1 مدلسازی هیدرولوژیک برای حوضه آبریز کن با وسعت ۲۰۰ کیلومتر مربع بااستفاده از اطلاعات همزمان بارش و رواناب ۷ سیل برای کالیبراسیون و از اطلاعات ۲ سیل دیگر برای اعتبار سنجی استفاده شده است. نتایج کالیبراسیون نشان داده است که میانگین خطای دبی اوج سیلاب ۷۴ درصد و میانگین خطای حجم سیلاب ۵۰/۲% می باشد.