سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

شهریار بزرگمهری – پژوهشگاه نیرو
محسن حامدی – دانشگاه تهران

چکیده:

در این مقاله، مدلسازی تک سل پیل سوختی اکسید جامد با کمک روش شبکه عصبی مصنوعی بعنوان یکی از روشهای محاسباتی هوش مصنوعی انجام یافته است. مدلسازی بر روی متغیرهای مختلف تک سل براساس نتایج تجرب ی موجود با کمک شبکه عصبی روبه جلو با کمک الگوریتم پس گسترش خطا با شش ورودی، یک لایه نهانی شامل چهار نرون و ی ک خروجی نتایج رضایت بخشی بدست می دهد . ش بیه سازی رفتار عملکردی نمودار جریان- ولتاژ در مشخصات مختلف تک سل با تغییر ضخامت و تخلخل لایه آند تکی ه تک سل ، ضخامت لایه الکترولیت، ضخامت لایه کاتد فعال و همچن ین دماهای مختلف با نتایج تجربی بصورت کامل مقایسه و ارائه شده است . با استفاده از ای ن روش و انتخاب مشخصات مناسب تک سل می توان عملکرد پیل سوخ تی اکس ید جامد جهت تولید توان الکتریکی بهبود بخشید.