سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

صادق دلفاری – کارشناس ارشد مهندسی آبخیزداری، دانشگاه تهران
علی سلاجقه – ریاست و عضوهیئت علمی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
محمد مهدوی – استاد دانشگاه تهران
عبدالرضا بهره مند – استادیار گروه آبخیزداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

سیل ،همه ساله درگوشه وکنارکشورایران،خسارتهای هنگفت وغیرقابل جبرانی راایجادمی کند.هرسال چندین نفر دراثرسیل جان خودراازدست می دهند.تحقیق حاضر در بخش غربی حوزه آبخیزجازموریان درجنوب شرقی ایران انجام شداین اطلاعات در ۱۲ ایستگاه هیدرومتری مورد بررسی قرارگرفت و داده ها بااستفاده ازآزمون کلموگراف- اسمیرونوف نرمال شدند سپس بااستفاده از تجزیه وتحلیل عاملی(که عامل های اصلی شامل مساحت، محیط،ضریب گراولیوس و شیب متوسط حوزه می باشند) نتایج به دست آمده امکان تهیه هیدروگراف مصنوعی در منطقه مورد بررسی بااستفاده از ویزگیهای فیزیکی حوزه ر امورد تایید قرار می دهد.