سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

صادق دلفاری – کارشناس ارشد مهندسی آبخیزداری دانشگاه تهران
علی سلاجقه – ریاست و عضو هیئت علمی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
محمد مهدوی – استاد دانشگاه تهران
عبدالرضا بهره مند – استادیار گروه آبخیزداری

چکیده:

سیل، همه ساله در گوشه و کنار کشور ایران، خسارت های هنگفت و غیرقابل جبرانی را ایجاد می کند .هر سال چندین نفر در اثر سیل جان خود را از دست می دهند.تحقیق حاضر در بخش غربی حوزه آبخیز جازموریان در جنوب شرقی ایران انجام شداین اطلاعات در ۱۲ ایستگاه هیدرومتری مورد بررسی قرار گرفت و داده ها با استفاده از آزمون کلموگراف-اسمیرونوف نرمال شدند سپس با استفاده از تجز یه و تحلیل خوشه ای ( که زیر حوزه ها به دو گروه همگن تقسیم شدند ) ارتباط بین متغیرهای مستقل و وابسته به صورت مدل در آمد که مدل های با ضریب همبستگی بیشتر از ۰/۳۲۵ در سطح ۱درصد و بیشتر از ۰/۲۵۰ در سطح ۵ درصد به عنوان مدل های معنی دار از لحاظ آماری معرفی شدند . نتایج به دست آمده امکان تهیه هیدروگراف مصنوعی در منطقه مورد بررسی با استفاده از ویزگیهای فیزیکی حوزه را مورد تایید قرار می دهد.