سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنفرانس مکانیک سنگ ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مجتبی اسدی – دانشجوی کارشناسی ارشد ژئوتکنیک ; دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمدحسین باقری پور – استادیار گروه مهندسی عمران ; دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

با توجه به هزینه ی بالای آزمونهای سه محوری بر روی نمونه های سنگی و همچنین نیاز مبرم به داده های آزمایشگاهی جهت توسعه ی معیارهای تجربی، در مقاله ی حاضر روشی جهت مدل سازی تست سه محوری روی سنگ درزه دار با نرم افزار UDEC معرفی شده است . بدین منظور از مدلهای حاکمه ای استفاده شده که به حداقل پارامترهای قابل تخمین نیازمند باشند . در این تحقیق توجه عمده بر رفتار درزه های سنگی متمرکز بوده و در مواردی با مدلسازی تست های برش مستقیم بر روی سطوح سنگی، کارایی مدلهای حاکمه ی معرفی شده مورد ارزیابی قرار می گیرد . پس از مقایسه ی مدلهای معرفی شده و انتخاب مدل مناسب، شرایط تست سه محوری بر روی نمونه های درزه دار با استفاده از UDEC شبیه سازی شده و نتایج حاصل با داده های آزمایشگاهی مقایسه می گردند