سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

فتانه قربانی – دانشجوی کارشناسی ارشدمهندسی شیمی دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهید باهنر کرمان
امیر صرافی – دانشیاربخش مهندسی شیمی دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهید باهنر کرمان
میمنت مرادی – دانشجوی کارشناسی ارشدمهندسی شیمی دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

واکنش جامدبه گازتجزیه هیدروکسیدمنیزیم دربرگیرنده بخش مهمی ازپروسه تولید اکسیدمنیزیم می باشد پدیده کنترل کننده نرخ واکنش تجزیه هیدروکسیدمنیزیم که برخلاف دیگرواکنشهای جامدبه گاز بدون واکنشگرگازی است شدت انتقال حرارت می باشد اولین گام برای مدلسازی واکنش تجزیه هیدروکسیدمنیزیم داشتن سینتیک واکنش است بااستفاده ازنمودارهای جامع موجود درمراجع برای حالات مختلف هم دما و غیرهمدمای انالیزترموگراویمتری TG و داده های غیرهمدمای انالیزTG برای یک نمونه هیدروکسیدمنیزیم ترسیبی انرژی فعال سازی این واکنش 117Kj/mol بدست امد باموازنه انرژی و جرم برروی یک ذره کروی هیدروکسیدمنیزیم درطول واکنش پروفایل دما و فشارجزئی آب تولیدی وغلظت هیدروکسیدمنیزیم درذره بدست آمد پروفایل غلظت هیدروکسیدمنیزین تغییرات دما – درصد تبدیل ودما – زمان به دست آمده ازمدل با داده های آنالیز غیرهمدمای TG مقایسه شد مدل پیشگویی خوبی ازتغییرات وپروفایل غلظت داشت