سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی فرسایش بادی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

ابراهیم بابائیان – دانشجوی دکتری فیزیک و حفاظت خاک
حسینعلی بهرامی – دانشیار گروه خاکشناسی
علی اکبر نوروزی – عضو هیئت علمی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
فریبا بابائیان – دانشجوی کارشناسی مهندسی آب

چکیده:

طوفانهای گرد و غبار عمدتاً در مناطق خشک و نیمه خشک که خاک مستعد فرسایش بادی است، به وقوع میپیوندد. این طوفانها علاوه بر اینکه عامل مهمی در هدر رفت مقدار قابل توجهی از خاک سطحی مناطق مرکزی ایران محسوب میشود، میتواند باعث تهدید زندگی انسان هم از نظر سلامتی و هم تولیدات غذایی باشد. بررسی منابع و عوامل تولید آن و نحوه پراکنش مکانی آن موضوع مهمی در مطالعات اخیر است. نقش عوامل اقلیمی به عنوان یکی از عوامل تأثیرگذار در وقوع گرد و غبار چندان مورد بررسی قرار نگرفته است. در این مطالعه با استفاده از برخی پارامترهای اقلیمی و هواشناسی قابل دسترس، شاخصی از فرسایش بادی Et در دو اقلیم مختلف از استان اصفهان ارائه گردید. در این شاخص، سرعت باد و مقدار رطوبت خاک به عنوان دو پارامتر ورودی مهم در نظر گرفته شد. نتایج بدست آمده حاکی از وجود ارتباط بین وقوع گرد و غبار با پارامترهای اقلیمی و خشکسالی در مرکز ایران است. شاخص ارائه شده میتواند در مطالعات فرسایش بادی در مقیاس بزرگ از مناطق خشک و نیمه خشک جهان مورد استفاده قرار گیرد