سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش بین المللی بتن های ناتراوا مخازن ذخیره آب شرب

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

علیرضا حبشی – کارشناس ارشد عمران، شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان رضوی- مربی دانشگاه
نوراله قائمی – کارشناس ارشد مدیریت اجرایی، شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان رضوی
پرویز ذاکری مقدم – کارشناس ارشد مدیریت اجرایی، شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان رضوی
حسن یوسفی – کارشناس ارشد عمران، شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان رضوی

چکیده:

با توجه به اهمیت و نقش تامین و انتقال آب به شهرها و روستاها، ذخیرهسازی آب در مخازن جهت جبران نوسانات ساعتی مصرف مردم در طول شبانهروز امری بسیار لازم و حیاتی میباشد. روش متداول و عمومی ذخیرهسازی آب در شهرها و روستاها جهت شرب مردم، استفاده از مخازن هوایی فلزی و زمینی بتنی میباشد. سوالات تحقیق: بررسی رفتار این مخازن در برابر بارهای لرزه ای با توجه به موقعیت لرزهخیزی کشورمان از اهمیت به سزایی برخوردار است. روش تحقیق: در این مقاله به منظور مقایسه بین بارهای لرزه ای در نشریه ۱۲۳ و آئیننامه ۲۸۰۰ ، سازه مخزن بتنی نیمه مدفون با حجم ۵۰۰ متر مکعب با استفاده از دو مرجع فوق بارگذاری لرزه ای شده اند و نتایج تنش و تغییرمکان در دو حالت با هم مقایسه گردیدهاند. نتیجه گیری: با توجه به نتایج تحلیل، بیشینه تنشهای دیوار در پای دیواره و بیشینه تغییرمکانهای دیوار در وسط جداره در هر دو حالت بارگذاری ایجاد شده است که در بارگذاری بر پایه نشریه ۱۲۳ ، مقادیر تنش و تغییر مکانهای به دست آمده بیشتر از آئیننامه ۲۸۰۰ میباشد که حاکی از دست بالا بودن نشریه ۱۲۳ در مدلسازی مخازن میباشد