سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

احد قائمی – استادیار، دانشگاه علم و صنعت ایران، نارمک، تهران، ایران
منصور شیروانی – دانشیار، دانشگاه علم و صنعت ایران، نارمک، تهران، ایران
سیدهادی حسینی – کارشناسی ارشد، دانشگاه علم و صنعت ایران، نارمک، تهران، ایران

چکیده:

در این تحقیق یک مدل پایا بر اساس مدل موازنه جمعیت برای توصیف هیدرودینامیک ستون استخراج ضربه ای سینیدار ارائه شده است. در مدلسازی ستون استخراجی، هر سینی واقعی یک المان در نظر گرفته شده است. معادلات مدلسازی شامل مجموعه ای از معادلات دیفرانسیلی و انتگرالی بوده که به طور همزمان با استفاده از ترکیب دو روش تفاضل محدود و روش خطوط حل شده اند. سیستم شیمیائی مورد مطالعه در این تحقیق آب-اتیل استات میباشد. قطر میانگین و توزیع اندازه قطرات در دو حالت حجمی و تعداد با استفاده از مدل توسعه یافته محاسبه شدند. نتایج شبیه سازی فرآیند با دادههای تجربی آزمایشگاهی مورد ارزیابی قرارگرفتند. مقایسه نتایج نشان داد که قطر میانگین قطرات دارای0/65درصدخطا نسبت به داده های تجربی داشته در حالیکه خطای رابطه نیمه تجربی8/36درصدمی باشد. نتایج شبیه سازی نشان داد که مدل ارائه شده پیشبینی خوبی از رفتار هیدرودینامیکی ستون استخراجی سینی دار دارد