سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهدی عمویی – دانشگاه تهران، دانشکده فنی ، گروه مهندسی شیمی
محمدمهدی منتظررحمتی – دانشگاه تهران، دانشکده فنی ، گروه مهندسی شیمی

چکیده:

در این مقاله مدل غیر تعادلی برای ستون تقطیر پر شده و سینی دار توسعه داده شده است. در این مدل سرعت واقعی انتقال جرم و گرما بین د فاز مایع وبخار در ستون تقطیر در نظر گرفته شده است تا از این طریق بتوان میزان واقعی انتقال اجزاء را در فصل مشترک و در نهایت غلظت اجزاء، دما و فشار توده دو فاز مایع و بخار را اندازه گیری نمود. بر خلاف مدل تعادلی، که تعالد دو فازمایع و بخار را در سینی و یا قسمتیاز پر کن ها در نظر می گیرد، در این مدل تعادل فقط در فصل مشترک دو فاز در نظر گرفته شده است. از آنجا که در مدل غیر تعادلی ضریب انتقال جرم و مساحت فصل مشترک از پارامترهای بسیار مهم به شمار می آید، در این مقاله به معرفی روابط مورد استفاد ه برای ضریب انتقال جرم و مساحت فصل مشترک در ستون های سینی دار پر و شده پرداخته شده است.توصیه شده است که برای محاسبه ضریب انتقال جرم فاز مایع در ستون های سینی دار از روابط تئوری و در ستون های پر شده از روابط تجربی استفاده شد درپایان داده های تجربی حاصل از یک ستون تقطیر بانتایج حاصل از شبیه سازی این ستون توسط مدل فوق و همینطور با داده های حاصل از شبیه سازی ستون توسط مدل تعادلی به کمک شبیه ساز Aspen plus مقایسه و مشاهده شده که نتیجه حاصل از مدل غیر تعادلی توافق خوی با داده های تجربی دارد. داد ه های تجربی مذکور که نتیجه تحقیقات Smejkal و همکارانش می باشد توسط یک ستون تقطیر واکنشی بدست آمده که در آن از واکنش اسید استیک و بوتانول ، آب و بوتیل استات بدست می آید.