سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش ملی فرسایش بادی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

رضا مدرس – دانشکده منابع طبیعی،دانشگاه صنعتی اصفهان
مجمد رضا رجبی –

چکیده:

در مطالعه حاضر به منظور پیش بینی سرعت باد را در مناطق حساس به فرسایش نسبت به تحلیل و مدلسازی سری زمانی سرعت بادهای غالب درایستگاه شرق اصفهان که شامل بادهای غربی و غربی از جنوب غرب می باشند اقدام گردید. به منظور مدلسازی سری زمانی سه مرحله تشخیص الگو براورد پارامترهای مدل و تشخیص درستی الگو انجام شد. درنهایت مدل ARMA(1,1) به عنوان بهترین مدل برای دو سری زمانی مورد مطالعه بدست آمد. بااستفاده از مدل بدست آمده مقادیر سرعتباد در فواصل زمانی اینده پیش بینی گردید. نتایج پیش بینی موثر بودن و دقت مدل سری زمانی را نشان میدهد.