سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

حبیب خداوردیلو – عضو هیات علمی دانشگاه ارومیه، دانشکده کشاورزی، گروه خاکشناسی
مهدی همایی – دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

پالایشسبزPhytoremediation روشی نوین برای زدودن آلودگیهای خاک و آب است [2] که در مقایسه با سایر روشهای پالایش، بسیار کم هزینه و ساده است . مدلهای پالایشسبز برای شناخت بیشتر فرایندهای حاکم بر پدیده ی پالایش و مدیریت خاک های آلوده اهمیت ویژهای دارند . بررسی منابع نشان می دهد که تاکنون به دلیل پیچیدگی پیوستار خاک – گیاه – نیوار، مدلهایی اندک برای پالایشسبز پیشنهاد شدهاند [.4] هدف از این پژوهش، مدلسازی پالایشسبز خاک های آلوده به سرب و کادمیم بود . بدین منظور، مدلی نوین بر مبنای رفتار خاک و گیاه نسبت به سطوح متغیر آلایندهها ارایه شد . در این مدل، هم دمای برون جذبی ) ) Adsorption isotherm خاک بیانگر رفتار خاک در برابر آلاینده و تغییرات نرخ جذب آلاینده به وسیله گیاه، بازتاب رفتار گیاه در برابر آلاینده در نظر گرفته شد و مدلهای سادهای برای برآورد زمان لازم برای پالایش آلایندهها پیشنهاد گردید .