سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: کنفرانس ملی علوم و مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

برات محمد عباسیان – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی،دانشگاه سیستان و بلوچستان
میرمحمد خلیلی پور – دانشجوی دکتری مهندسی شیمی،دانشگاه سیستان و بلوچستان.
فرهاد شهرکی – استاد مهندسی شیمی،دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده:

حوادث بزرگ از وقایع و حادثه های کوچکی که در نتیجه ی خروج مواد از محل های ذخیره در فرایند ها صورت می گیرد، اتفاق می افتد . مواد دارای خصوصیات خطرناکی همچون سمیت و محتوای انرژی می باشند. وقایع معمولا شامل ترکیدگی ویا شکست خطوط لوله ، ایجاد منفذ بر روی تانک و یا لوله ، واکنش های از هم گسیخته ، آتش بیرونی به سمت مخزن و …باشند . یکی از وقایع شناخته شده ، مدل های منبع منتخب به منظور بیان نحوه ی تخلیه ی مواد از فرایند ها می باشد .هدف اصلی این تحقیق کاربرد روش جدیدی از آنالیز پیامد به منظور تحلیل و شناسایی عواقب ناشی از رهایش ، انتشار ، آتشو انفجار در مخازن و تجهیزات موجود در انبار نفت شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه سبزوار با استفاده از نرم افزارPHAST می باشد .پس از انتخاب سناریوهای پرخطر در مخازن ذخیره ی نفتی ، دو شرایط آب وهوایی مختلف ، به دلیلتفاوت زیاد در خواص پارامترهای آب و هوایی در نیمه اول و دوم سال انتخاب گردید. سپس نقشه ی هوایی منطقه در محیطنرم افزاری به منظور نمایش مناطق تحت تاثیر در حوادث احتمالی، قرار داده شد . در انتها آنالیز مخازن توسط نرم افزار فستانجام گرفت و بدترین شرایط پیامدها در تجهیزات منطقه مشخص گردید. در نمودار های مختلفی این پیامد ها نمایش دادهشده است . در انتها مشخص گردید سناریوهای مربوط به مخزن 13 از خطرناکترین سناریوها بوده که نیاز است با توجه بهحساسیت آن پیشنهادات و اقدامات لازم که در ادامه به تعدادی از آنها اشاره شده است، پرداخته شود .