سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: نخستین کنفرانس ملی بازاریابی و برندهای حامی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

مرتضی فرامرز – کارشناسی رشته معماری دانشگاه سوره تهران (عضو باشگاه پژوهشگران جوان)

چکیده:

بازارگرایی و تأثیر آن بر عملکرد کسب و کار از جمله مباحث مهم و محوری در مدیریت بازار ومشتریاست. این مقاله، ابتدا به بررسی دیدگاهها، مدلهای مختلفبازارگرایی و تأثیر بازارگرایی بر عملکرد کسب و کار با توجه به قابلیتهای بازاریابی میپردازد؛ سپسروابط علّی میان فرهنگ بازارگرایی، هوشمندی بازار، قابلیتهای بازاریابی و عملکرد کسب و کار را بررسی میکند و با استفاده از مدلسازی معادلههای ساختاری و بر اساس دادههای حاصل از محیطصنعت، مدلی مفهومی و تصمیمساز را برای تبیین پیوندهای علّی مؤثر بر عملکرد کسب و کار پیشنهاد و مورد آزمون قرار میدهد .نتایج پژوهشنشان میدهد که عملکرد کسب و کار در فضای رقابتی کنونی تحت تأثیر یکپارچگی بازارگرایی و قابلیتهای بازاریابی قرار دارد