سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۸

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

صاحب سروش فر – گروه فیزیک، دانشگاه شهید چمران، اهواز
حبیب اله عصاره – گروه فیزیک، دانشگاه شهید چمران، اهواز
امیر قادری – گروه فیزیک، دانشگاه شهید چمران، اهواز

چکیده:

در این مقاله، مجموعه ای جدید از ثابت ها، برای ضرایب همبستگی مدل آنگستروم، به منظور محاسبه ی تابش کلی خورشید بر روی یک سطح افقی در اهواز ، (Lat: 310 20′ N, Long: 480 40′ E, Altit: 22.5 m)، به کار گرفته شده اند. این ثابت ها از روش، تقریب کمترین مربعات بدست آمده اند. شش مدل موجود دیگر که از همبستگی بین طول ساعات آفتابی و تابش کلی خورشید استفاده کرده اند، برای تخمین تابش خورشیدی در اهواز نیز استفاده شده اند. نتایج آنها با معادله ی ( ۶) ( مدلی که برای اهواز به دست آمد) و همچنین با داده های واقعی، با استفاده از میانگین خطای اریبی (MBE %) و خطای ریشه ی دوم میانگین مربعی (RMSE %) مقایسه شده اند. توافق خوبی بین داده های معادله ی ( ۶) و داده های واقعی وجود دارد.